Yayın Etiği

MN Kardiyoloji

Yayın Etiği

ETİK POLİTİKASI

MN Kardiyoloji dergimizde yayın süreci, bilimsel bilginin objektif ve saygın bir şekilde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

Bu nedenle, bu süreçteki politika makalelerin kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemi desteklemekte ve hayata geçirmektedir ve bu nedenle, yayın sürecinde yer alan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik hususlara ilişkin standartlara uyması büyük önem taşımaktadır.

MN Kardiyoloji, tüm tarafların aşağıdaki etik sorumluluklara uymasını bekler.

Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından oluşturulan politikalarla uyumludur.

Yazarların Etik Sorumlulukları

MN Kardiyoloji dergisine yazılarını gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uymaları beklenir:

Yazar(lar) kendi özgün çalışmalarını dergiye göndermelidir. Yazıdaki diğer çalışmaların sonuçlarından yararlanıyor veya sunuyorlarsa, metin içi ve metin sonu referanslarını doğru ve eksiksiz yapmak zorundadırlar.

Çalışmaya entelektüel katkısı olmayan kişiler yazar olarak gösterilmemelidir.

Gönderilen yazılarda çelişkili çıkarlar veya ilişkiler varsa bunlar belirtilmeli ve açıklanmalıdır.

Yazar(lar)dan makalelerinin inceleme sürecinde ham verilerini sağlamaları istenebilir. Bu durumda yazar(lar) verilerini ve bilgilerini ilgili yayın ve bilim kurullarına sunmaya hazır olmalıdır.

Yazarlar, hastaları, hasta kayıtlarını, araştırma katılımcılarını veya veri tabanlarını içeren tüm araştırma çalışmalarında etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş onam aldıklarını belgelemelidir.

Hastanın kimliğinin tespit edilmesini sağlayan hasta görüntüleri için yazarlar, raporun dayandığı hasta(lar)dan yazılı izin aldıklarını belgelemelidir.

Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye gönderemezler. Her gönderim ancak bir öncekinin tamamlanmasından sonra yapılabilir. Başka bir dergide yayınlanan bir çalışma MN Kardiyoloji’ye gönderilemez.

İnsan ve İnsan Dışı Deneyler

Yazarlar, Helsinki Bildirgesi'nde (Helsinki Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi: insan denekleri içeren biyomedikal araştırmalarda hekimlere rehberlik eden tavsiyeler. JAMA 1997; 277:925-6)'da belirlenen insan deneyleri için etik standartlara uymalı veya bildirgenin hükümlerine uymalıdır.

Helsinki (Fortaleza, Brezilya, Ekim 2013'te revize edildiği gibi; JAMA'da yayınlandı. 27 Kasım 2013;310(20):2191-4).

Editörler, bir kurumdan gelen bir makalenin gerekli otoritenin onayını sağladığından emin olmalıdır. Bu onay yazının Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Yerel kurumsal onay gerektiren insan deneyleri çalışmaları için yazarlar, deney başlamadan önce bu onayı aldıklarını belirtmelidirler. Yazarlar, çalışmalarının Kurumsal İnceleme Kurulu onayından muaf olduğunu beyan ederlerse, bunu makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde belirtmelidirler.

Hayvanlar veya diğer türler üzerinde yapılan deneylerden kaynaklanan raporlar için yazarlar, yerel kurum tarafından onaylanan hayvanların bakım ve kullanımına ilişkin yönergelere uyulduğunu beyan etmelidirler.

İnsan veya hayvan denekler veya tıbbi kayıtlarla ilgili herhangi bir çalışma veya deney raporu, çalışma prosedürlerinin insan deneylerinden sorumlu ilgili bölgesel veya kurumsal etik kuruldan, etik onay alındığını veya hayvanlar üzerinde deney yapmayı düzenleyen düzenlemelere uyulduğuna dair bilgi içermelidir.

Hastaları, hasta kayıtlarını, araştırma katılımcılarını veya veri tabanlarını içerenler de dahil olmak üzere tüm araştırma çalışmaları, etik kurul onayı (veya İnsan Denekleri Komitesinden belgelenmiş muafiyet) ve bilgilendirilmiş onam (veya belgelenmiş onamdan feragat) gerektirir; bunların her ikisi de belgelenmelidir.

Hayvanlarla ilgili çalışmalar uluslararası kabul görmüş standartlara göre yapılmalıdır.

Primatlar veya diğer türleri içeren çalışmalarda, yazarlar, yerel kurum tarafından onaylanan hayvanların bakım ve kullanımına ilişkin yönergelerin, Gereç ve Yöntemler bölümünde takip edildiği belirtilmelidir.

Araştırmada kullanılan insan dışı primatların veya diğer türlerin türü/türleri yazının başlık, özet, anahtar kelimeler ve Gereç ve Yöntem bölümlerinde belirtilmelidir.

Yazarların Hayvan Araştırmaları: Araştırmada Hayvanların Değiştirilmesi, İyileştirilmesi ve Azaltılması Ulusal Merkezi (NC3R'ler) tarafından geliştirilen Hayvan Araştırmaları: Canlı Deneylerde Raporlama (ARRIVE) yönergelerine uymaları tavsiye edilir.

Editörlerin etik sorumlulukları
Editör ve bölüm editörleri, COPE tarafından açık erişim olarak yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" kılavuzlarına dayalı olarak aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmalıdır.

Genel görev ve sorumluluklar

MN Kardiyoloji dergisinde yayınlanan her çalışmadan editörler sorumludur. Bu bağlamda editörler aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahiptir:

Okur ve yazarlardan gelen bilimsel bilgi taleplerini karşılamaya çalışmak,

Derginin sürekli gelişimini sağlamak,

Dergide yayınlanan yazıların bilimsel kalitesinin artırılmasına yönelik prosedürlerin yönetilmesi,

İfade özgürlüğünü desteklemek,

Akademik bütünlüğün sağlanması,

Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden prosedürleri takip etmek,

Düzeltme veya yorum gerektiren konularda şeffaf ve net olmak.


Okurlarla İlişkiler

Editörler, tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulamacıların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve beklentileri dikkate alarak karar vermelidir. Ayrıca yayınlanan çalışmaların literatüre özgün bir katkısı olmasını sağlamalıdırlar ve araştırmacılardan ve uygulayıcılardan alınan geri bildirimleri dikkate almalı ve açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim sağlamalıdırlar.

Yazarlarla İlişkiler

Editörler, yazarlarla olan ilişkilerinde aşağıdaki rol ve sorumluluklara sahiptir:

Editörler, çalışmaların bilimsel önemi, özgünlüğü, geçerliliği, anlatımının açıklığı, derginin amaç ve kapsamına uygunluğu hakkında olumlu veya olumsuz kararlar vermelidir.

Editörler, yayın kapsamındaki çalışmaları, çalışmanın yapısında ciddi bir sorun olmadığı sürece ön inceleme sürecine kabul etmelidir.

Editörler, çalışmanın yapısında ciddi sorunlar olmadıkça, hakemler tarafından yapılan olumlu önerileri göz ardı etmemelidir.

Yeni editörler, ciddi endişeleri olmadıkça, önceki editörün çalışmalarla ilgili kararlarını değiştirmemelidir.

Editörler, tanımlanan "Kör İnceleme ve Değerlendirme Süreçleri"nden olası sapmaları önlemek için her türlü çabayı göstermelidir.

Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim sağlanmalıdır.

Hakemlerle İlişkiler

Editörlerin hakemlerle olan ilişkilerinde aşağıdaki görev ve sorumlulukları vardır:

Editörler şunları yapmalıdır:

Makaleyi değerlendirmek için yeterli hakemleri seçin.

Gözden geçirenlere gerekli bilgileri ve rehberliği sağlayın.

Hakemler ve yazarlar arasında çatışan çıkarların olup olmadığının izlenmesi.

Kör bir incelemede gözden geçirenlerin kimliklerini gizli tutun.

Hakemleri makaleyi tarafsız, bilimsel ve nesnel bir şekilde incelemeye teşvik edin.

Gözden geçirenleri performans ve zamanlama gibi kriterlere göre düzenli olarak değerlendirin.

Gözden geçirenlerin performansını artıran politikalar geliştirin ve kullanın.

Geniş yelpazesini sağlamak için gözden geçiren havuzunu dinamik olarak güncellemek için çaba gösterin.

Kaba ve bilimsel olmayan incelemeleri önleyin.

Yayın Kurulu ile İlişkiler

Editörler, yayın kurulu üyelerinin yayın politika ve yönergelerine uygun prosedürleri takip edip etmediğini izlemeli, yayın politikaları ve gelişmeleri hakkında üyeleri bilgilendirmelidir.

Editörler ayrıca yayın kurulunun yeni üyelerini eğitmeli ve ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca, editörler şunları da yapmalıdır:

Yayın kurulu üyelerinin makaleleri tarafsız ve bağımsız bir şekilde incelemesini sağlamak

Yayın kurulunun yeni üyelerini dergiye katkıda bulunabilecek ve yeterli niteliklere sahip kişilerden seçmek.

Yazıları, yayın kurulu üyelerinin uzmanlık konularına göre incelemeye göndermek

Yayın kurulu ile düzenli olarak (yayın politikalarının ve derginin geliştirilmesi için) toplantılar düzenlemek.

Dergi sahibi ve yayınevi ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki, editörlerin bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır. Editörler tarafından verilen tüm kararlar, editörler ve yayıncı arasında yapılan sözleşme gereği, yayıncıdan ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler, derginin yayın politikalarında belirtilen “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” politikalarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle editörler, her makalenin tarafsız, adil ve zamanında gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

Kalite güvencesi

Editörler, dergide yer alan makalelerin derginin yayın politikalarına ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasını sağlamalıdır.

Kişisel bilgilerin korunması

Editörler, incelenmekte olan çalışmalarda deneklerle ilgili kişisel bilgileri veya görselleri korumakla ve gönüllülerin rızasını gösteren bir belge yoksa çalışmayı reddetmekle yükümlüdür. Ayrıca editörler yazarların, hakemlerin ve okuyucuların kişisel bilgilerini korumakla yükümlüdür.

Etik kuralları teşvik etmek ve insan ve hayvan haklarının korunması

Editörler, incelenmekte olan çalışmalarda insan ve hayvan haklarını korumakla yükümlü olup, etik ve ilgili kurul onayı olmayan deneysel çalışmaları reddeder

Olası kötüye kullanım ve kötüye uygulamaya karşı önlemler

Editörlerin olası suistimal ve yanlış uygulamalara karşı önlem alması gerekir. Bu tür durumlarla ilgili şikayetlerin tespiti ve değerlendirilmesini titizlikle ve objektif olarak yapar.

Akademik bütünlüğün sağlanması

Editörler, çalışmalardaki hataların, tutarsızlıkların veya yanlış yönlendirmelerin hızla düzeltilmesini sağlar.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler, dergide yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını ve bu hakların ihlal edildiği durumlarda dergi ve yazar(lar)ın haklarını korumakla yükümlüdür. Ayrıca editörler, yayınlanan tüm makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri alır.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler, Yayın politikalarının ve derginin geliştirilmesi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar yapar.

Dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili inandırıcı eleştirilere dikkat eder ve bu eleştirilere karşı yapıcı bir tavır sergiler.

Eleştirilen çalışmanın yazar(lar)ına cevap hakkı verir.

Olumsuz sonuçlar içeren çalışmayı görmezden gelmeyip, dışlamaz.

Şikayetler:

Editörler, yazarlardan, hakemlerden veya okuyuculardan gelen şikayetleri inceler ve bunlara açıklayıcı ve aydınlatıcı bir şekilde yanıtlar verir.

Siyasi ve ekonomik kaygılar

Editörlerin bağımsız kararı derginin sahibi, yayıncısı veya diğer herhangi bir siyasi veya ekonomik faktörden etkilenmez.

Çıkar çatışması

Editörler, hakemler ve diğer editörler arasında çıkar çatışması olabileceğini kabul ederek, makalelerin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlanacağını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm yazıların "Kör Değerlendirme" ile gözden geçirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkiler. Bu süreç, tarafsız ve bağımsız bir inceleme ile gizliliği sağlar.

MN Kardiyoloji dergisinde inceleme süreci çift-kör inceleme prensibi ile yürütülmektedir.

Hakemler yazarlarla doğrudan iletişime geçmez, incelemeleri ve yorumları dergi yönetim sistemi üzerinden işlenir. Bu süreçte hakemin değerlendirme formları ve tam metinler hakkındaki görüşleri editör tarafından yazar(lar)a verilir.

Bu nedenle, MN Kardiyoloji dergisi için inceleme yapan hakemlerin aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması gerekmektedir:

Gözden geçirenler:  Yalnızca uzmanlık alanlarında inceleme yapmayı kabul edin ve tarafsız ve gizli bir şekilde gözden geçirin.

Çıkar çatışması ile karşılaştıklarını düşünürlerse dergi editörünü bilgilendirir ve inceleme sürecinde makaleyi incelemeyi reddederler.

İnceleme sürecinden sonra gizlilik ilkesine uygun olarak inceledikleri yazıları imha edin. Hakemler, gözden geçirdikleri yazıların son hallerini ancak yayınlandıktan sonra kullanabilirler.

Makaleyi objektif olarak ve sadece içeriği açısından inceleyin ve milliyet, cinsiyet, dini ve siyasi inançlar ve ekonomik kaygıların incelemeyi etkilemediğinden emin olun.

Yazıyı yapıcı ve nazik bir tonda gözden geçirin; düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmaktan kaçının.

İncelemeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak inceleyin.

Yayıncının etik sorumlulukları

MN Kardiyoloji dergi yayıncısı, aşağıdaki etik sorumluluklara uyması ve buna göre hareket etmesi gerektiğinin bilincindedir:

Mn Kardiyoloji dergisine gönderilen yazıların tüm süreçlerinden editörler sorumludur. Bu çerçevede ekonomik veya siyasi çıkarları göz ardı ederek karar vericiler editörlerdir.

Yayıncı, bağımsız editoryal kararı üstlenir.

Yayıncı, MN Kardiyoloji dergisinde yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korur ve yayınlanmamış her makalenin kaydını tutmakla yükümlüdür.

Etik olmayan davranış

Yukarıda sayılan etik sorumluluklar dışında herhangi bir etik dışı davranış veya içerikle karşılaşırsanız, lütfen kardiyoloji@medicalnetwork.com.tr adresine e-posta göndererek dergiye bildiriniz.

 

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Kardiyoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Kardiyoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Kardiyoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.